Grad Rijeka - Konfliktna karta buke cestovnog prometa
Akustika karte buke
 
 

 

Za Grad Rijeku izrađena je konfliktna karte buke cestovnog prometa koja obuhvaća cjelokupno područje izrade Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke, kao i ugroženim područjem od buke cestovnog prometa.
 
Metodologija izrade konfliktne karte buke slijedi izrađenu stratešku kartu buke cestovnog prometa određenu Smjernicom 2002/49/EC – “Relating to the assessment and management of environmental noise” , kao i preporukom Europske Komisije 2003/613/EC od 2003-08-06 “Guidelines on the revised interim computation methods for industrial noise, aircraft noise, road traffic noise and railway noise, and related emission data”.
 
Završni elaborati sadržavaju grafičke prikaze konfliktnih razina indikatora buke, Lday, Lnight, i Lden , kao i prijedlog prioritetnih zona akcijskog planiranja (korištena je tzv. LKZ metoda proširena s njemačkim nacionalnim standardom VBEB). Tijekom izrade konfliktne karte buke korišteni su:
  • Razine buke proračunate postupkom izrade karte buke cestovnog prometa.
  • Vrijeme izloženosti buci (dan/večer/noć odnosno 24 h).
  • Namjena prostora iz prostorno planske dokumentacije.
  • Zakonski dopuštene razine buke na vanjskom prostoru.
  • Ukupan broj stanovnika.
 Detaljnije rezultate kao i podatke možete zatražiti od Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, Rijeka.