Grad Umag – Stručna podloga
Akustika karte buke
 
 

Za Grad Veliku Umag, izrađena je stručna podloga za određivanje dopuštenih razina buke prilikom održavanja javnih skupova, razonode, zabavnih i drugih aktivnosti.

Na 5 određenih lokacija na kojima se najčešće organiziraju javni skupovi, akustičkim metodama prognoziranja razina buke određena su područja prekoračenja najviših dopuštenih razina buke prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u prostorima u kojima ljudi rade i borave (NN 145/04) a prema zahtjevima Čl.10 Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09).

Lokacije uključene u stručnu podlogu su Trg Slobode, Nova Obala, Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“, Stella Maris i Sveti Pelegrin.

Metodologija izrade računalnog akustičkog modela buke javnih skupova preuzeta je iz najbolje prakse izrada karata buke uz korištenje preporučene računalne metode HRN EN ISO 9613-2:2000.

Svi podaci o ovom projektu mogu se dobiti od Grada Umaga, Trg Slobode, 52 470 Umag.