Grad Kutina – Karta buke cestovnog prometa
Akustika karte buke
 
 
Za Grad Kutinu izrađena je strateška karte buke cestovnog prometa koja obuhvaća cjelokupno područje izrade Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine, prošireno s područjem Mjesnog odbora Husain, kao i ugroženim područjem od Autoceste Zagreb – Lipovac, odnosno željezničke pruge koja prolazi na području izrade karte buke. Područje izrade karte buke odgovara površini ≈ 30 km2, s ukupnim opsegom ≈ 24,4 km.

Ukupna dužina modeliranih cestovnih prometnica na promatranom području izrade strateške karte buke iznosi 90,4 km, uključujući sve kategorije cestovnih prometnica.

Metodologija izrađene strateške karte buke cestovnog prometa je u potpunosti u skladu s odredbama smjernice 2002/49/EC “Relating to the assessment and management of environmental noise”, kao i preporuke 2003/613/EC “Guidelines on the revised interim computation methods for industrial noise, aircraft noise, road traffic noise and railway noise, and related emission data”.

Završni elaborati sadržavaju grafičke prikaze indikatora buke, Lday, Levening, Lnight, i Lden , kao i potpunu analizu izloženosti stanovništva (korištena je tzv. LKZ metoda) u skladu s odredbama Smjernice 2002/49, koja uzima u obzir:
- Razine buke proračunate postupkom izrade karte buke cestovnog prometa.
- Vrijeme izloženosti buci (dan/večer/noć odnosno 24 h).
- Namjena prostora iz prostorno planske dokumentacije.
- Zakonski dopuštene razine buke na vanjskom prostoru.
- Ukupan broj stanovnika.

Detaljnije rezultate kao i podatke možete zatražiti od Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, i kulturne baštine, Trg kralja Tomislava 12, 44 320 Kutina.