Grad Kutina – Karta buke industrijskih pogona
Akustika karte buke
 
 
Za Grad Kutinu izrađena je strateška karte buke industrijskih pogona i postrojenja koja obuhvaća cjelokupno područje izrade Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine (Druga izmjena GUP-a Grada Kutine; srpanj 2004), prošireno s područjem Mjesnog odbora Husain. Navedeno područje odgovara površini ≈ 30,02 km2, s ukupnim opsegom ≈ 24,4 km.

Metodologija izrade strateške karte buke industrijskih pogona bila je u potpunosti u skladu s odredbama smjernice 2002/49/EC – “Relating to the assessment and management of environmental noise” , kao i preporuke 2003/613/EC “Guidelines on the revised interim computation methods for industrial noise, aircraft noise, road traffic noise and railway noise, and related emission data”.

Za izradu karte buke industrijskih pogona i postrojenja korištena je HRN ISO 9613-2:2000 - Prigušenje zvuka pri širenju na otvorenom -- 2. dio. Ulazni podaci o emisijama buke preuzeti su korištenjem:

- HRN EN ISO 3744:1998
- HRN EN ISO 3746:1998
- HRN ISO 8297:2000

Završni elaborati sadržavaju grafičke prikaze indikatora buke, Lday, Levening, Lnight, i Lden , kao i potpunu analizu izloženosti stanovništva (korištena je tzv. LKZ metoda) koja u skladu s odredbama Smjernice 2002/49, uzima u obzir:
- Razine buke proračunate postupkom izrade karte buke industrijskih pogona.
- Vrijeme izloženosti buci (dan/večer/noć odnosno 24 h).
- Namjena prostora iz prostorno planske dokumentacije.
- Zakonski dopuštene razine buke na vanjskom prostoru.
- Ukupan broj stanovnika.

Detaljnije rezultate kao i podatke možete zatražiti od Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, i kulturne baštine, Trg kralja Tomislava 12, 44 320 Kutina.