Strateška karta buke AC Zagreb - Macelj
Akustika karte buke
 
 
Za Krapinsko-zagorsku županiju, izrađena je strateška karte buke cestovnog prometa Autoceste Zagreb – Macelj, dionice Čvor Sv. Križ Začretje – Čvor Krapina.

Ukupna dužina modeliranih cestovnih prometnica na promatranom području izrade strateške karte buke iznosila je cca 19 km, uključujući sve prometne smjerove kao i prilazne rampe, nadvožnjake odnosno čvorove.

Metodologija izrade strateške karte buke cestovnog prometa je u potpunosti u skladu s odredbama smjernice 2002/49/EC – “Relating to the assessment and management of environmental noise” , kao i preporuke Europske Komisije 2003/613/EC od 2003-08-06 “Guidelines on the revised interim computation methods for industrial noise, aircraft noise, road traffic noise and railway noise, and related emission data” kao Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke (NN 05/07)

Završni elaborati sadržavaju grafičke prikaze indikatora buke, Lday, Levening, Lnight, i Lden , kao i potpunu analizu izloženosti stanovništva (korištena je LKZ metoda) i smjernice za akcijske planove zaštite od buke.

Detaljniji rezultati izrađene karte buke biti će predstavljeni javnosti, a u međuvremenu detalje možete saznati od Krapinsko-zagorske županije, Zavoda za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Magistratska ulica 1, Krapina.