Strateška karta buke Luke Rijeka
Akustika karte buke
 
 

U okviru projekta „Karakterizacija buke okoliša Lučke uprave Rijeka“ koji je u suradnji s Lučkom upravom Venecija pokrenula Lučka uprava Rijeka, DARH 2 d.o.o. je kao tehnički konzultant izradio cjelokupnu projektnu dokumentaciju „Karakterizacije buke okoliša Lučke uprave Rijeka“.

U okviru projekta koji se odvijao na području Lučke Uprave Rijeka (skr. LUR) proveden je niz akustičkih mjerenja, te je i izrađena strateška karta buke LUR. Područje provedbe projekta je obuhvaćalo 2 projektna područja unutar Grada Rijeke i Grada Bakra.

Cjeloviti projekt ”Noise characterization of ports: System for the control and monitoring of noise pollution in ports“, usmjeren ka snižavanju i nadzoru zagađenju okoliša bukom u lukama u cijelosti je financiran iz sredstava projekta PHARE 2005: ,,Cross-Border Co-operation between Italy and Croatia, PHARE CBC / INTERREG IIIA - New Adriatic Neighborhood Program .

Više o ovom projektu možete saznati od Lučke uprave Rijeka, Riva 1, Rijeka.