Karta buke ugost. i sportskih objekata Grada Zadra
Akustika karte buke
 
 
Za Grad Zadar izrađena je karta buke ugostiteljskih objekata i sportsko-rekreacijskih sadržaja Grada Zadra. Područje izrade ove studije obuhvaća područje GUP-a Grada Zadra, prošireno s pojasom širine 1 km, tj. približno 62 km2.

U okviru izrade karte buke ugostiteljskih objekata i sportsko-rekreacijskih sadržaja Grada Zadra izrađen je akustički model koji uključuje 387 ugostiteljskih objekata kao i svi sportsko rekreacijski objekti na području Grada Zadra.

Završni elaborati sadržavaju i predloženi niz mjera zaštite od buke koje bi trebale značajno unaprijediti upravljanje bukom okoliša Grada Zadra.

Sve dodatne informacije o ovom projektu možete saznati od Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Zadra, Narodni trg 1.