KARTE BUKE
Zašto karta buke?
Rokovi izrade instrumenata
Harmonizirani indikatori buke
Kako se izrađuje karta buke
AKCIJSKI PLANOVI
STUDIJE UTJECAJA BUKE NA OKOLIŠ
 

Akcijski planovi

Akcijski planovi kao instrument sustava upravljanja bukom okoliša moraju osigurati vjerodostojnu stručnu podlogu za smanjivanje štetnih učinaka buke na ljude u područjima koja su po izradi strateških karata buke predstavljena kao problematična.

U postupak akcijskog planiranja ne može se krenuti prije izrađene strateške karte buke i obvezne provedbe konzultacija s javnošću.
U okviru izrade akcijskih planova koriste se sve mjere zaštite od buke koje je moguće modelirati računalnim metodama. Metodologija izrade akcijskih planova zaštite od buke potpuno je identična metodologiji izrade strateških karata buke, s bitnom napomenom da za izradu akcijskih planova već postoje svi potrebni podaci.

Obvezni dijelovi akcijskog plana su :

 • Sažetak rezultata strateške karte buke.
 • Zapis i zaključci s održanih konzultacija s javnošću.
 • Sažetak postojećih mjera zaštite od buke koje se koriste ili projekti zaštite od buke koji su u fazi pripreme.
 • Scenariji akcijskih planova koji obuhvaćaju neke od metoda iz područja:
  - planiranja i upravljanja prometom,
  - prostorno-planskih mjera zaštite od buke,
  - tehničkih rješenja zaštite od buke na samom izvoru buke,
  - odabira izvora buke s nižim emisijskim razinama,
  - smanjivanja prijenosa zvuka u atmosferi,
  - pravnih (kažnjavanje/olakšice) ili ekonomskih mjera.

Za svaki izvor buke koji se obradio u postupku izrade strateške karte buke (cestovni, željeznički promet i industrijski pogoni) potrebno je izraditi zasebni akcijski plan koji mora obuhvaćati:

 • Opis akcijskog plana koji nadležno tijelo ili pravna osoba mora provesti tijekom sljedećih pet godina uključujući mjere zaštite tihih područja koja su određena po izradi strateških karata buke. Svaki akcijski plan mora sadržavati procjenu smanjenja izloženosti bukom ljudi.
 • Iskaz nužnog financijskog proračuna, procjene učinkovitosti predviđenog akcijskog plana, akustička 'cost/benefit' analiza.
 • Predložene mjere zaštite od buke koje će se koristiti za ocjenu provedbe akcijskih planova.

Akcijski planovi moraju biti pregledani i revidirani uvijek kad se u prostoru dogodi bitna promjena (npr. izgradnja nove prometnice bitnog utjecaja na prometnu mrežu, izgradnja novog industrijskog pogona i sl.) i obvezno svakih pet godina od njihovog odobravanja.

Ako niste sigurni kako pristupiti izradi akcijskih planova, kontaktirajte nas na akustika@darh2.hr. Naše iskustvo u izradi akcijskih planova i stručni kontakti sa stručnjacima iz zemalja EU, pridonijet će kvaliteti Vašeg akcijskog plana.

 
 
o nama |akustička mjerenja | prostorna akustika | projekti zaštite od buke | upravljanje bukom okoliša | reference | novosti | kontakti | početna
 
   
copyright (c) 2003-2024 DARH2 d.o.o. Sva prava pridrzana design by iDEA studio